1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) upravují práva a povinnosti Smluvních stran při odběru a testování vzorků od fyzických osob (dále jen „Objednavatel“) na přítomnost viru COVID-19 prováděných společností GenDetective, s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“).

Tyto VOP jsou zveřejněny na webové adrese www.medicalservicedavepo.cz a testované osoby mají možnost se s nimi s předstihem, před vstupem do jakéhokoli smluvního vztahu s Poskytovatelem, seznámit. Bezvýhradní souhlas s VOP ze strany Objednatele je nezbytnou podmínkou vzniku jakéhokoliv smluvního vztahu s Poskytovatelem a objednávkou vyslovuje Objednatel s těmito VOP souhlas.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Objednaná služba – odběr a vyhodnocení vzorku Odběratele na přítomnost viru COVID-19 (testování)

Objednaná služba zahrnuje odběr a vyhodnocení vzorku Odběratele na přítomnost viru COVID-19 a poskytnutí informace o výsledku prostřednictvím e-mailu či SMS do 48 hodin od odběru vzorku.

Poskytovatelem se rozumí společnost GenDetective, s.r.o., se sídlem Selská 36/6, 102 00 Praha 10, IČ : 27088731, zapsaná u MS v Praze pod sp. zn. C 95397.

Předpisy o ochraně osobních údajů se rozumí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a jiný právní předpis, který jej nahradí, a to v rozsahu, v jakém jej nahradí.

Smluvními stranami se rozumí Poskytovatel a Objednatel.

Souhlasem se zpracováním osobních a citlivých údajů se rozumí souhlas Objednatele s předáním výsledků testování Poskytovateli a se zpracováním osobních a citlivých údajů v souvislosti s tím a souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů v souvislosti s poskytnutím Objednaných služeb.

Testováním se rozumí odběr a vyhodnocení vzorku Odběratele na přítomnost viru COVID-19.

3. SMLOUVA

Dokončením objednávky uzavíráte s Poskytovatelem Smlouvu o péči o zdraví v souladu s § 2636 a násl. občanského zákoníku, jejíž předmětem je závazek Poskytovatele poskytnout řádně, včas a ve sjednané kvalitě Objednané služby a závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli sjednanou odměnu (dále jen „Odměna“).

Odměnu je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli před zahájením poskytování Objednaných služeb.

Při vytváření objednávky výslovně potvrzujete, že jste se s těmito VOP a zásadami ochrany osobních a citlivých údajů seznámil(a) a zavazujete se je dodržovat a dále vyjadřujete svůj Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o Objednateli jsou uchovávány zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Dokončením objednávky souhlasíte s uchováváním Vašich údajů a výsledků Vašich vyšetření. Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Získané údaje jsou dále předávány zajištěným (šifrovaným) způsobem do datového střediska Provozovatele a uchovány standardním způsobem. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Pokud si nadále nepřejete, aby byla Vaše data uchovávána, kontaktujte nás na emailu: lowy@davepo.cz

5. OBJEDNÁVKA

Objednávku Objednatel může vytvořit pomocí formuláře na internetových stránkách. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere službu, o kterou má zájem. Po zvolení požadované služby, množství, místa vyšetření a vyplnění osobních údajů potvrdí Objednatel svou objednávku.

Objednávka je závazně dokončena okamžikem, kdy ze strany Poskytovatele dojde k přijetí Vaší platby za Objednanou službu.

K okamžiku provedení odběru potřebného biologického materiálu nebo zahájení poskytování jiné služby související s Objednanou službou uzavíráte Vy a Poskytovatel Smlouvu o péči. Poskytovatel vůči Vám vykonává práva a povinnosti poskytovatele péče vyplývající zejména z § 2636 a násl. Občanského zákoníku a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění, mimo jiné Vám odpovídá za řádné poskytnutí objednané služby.

Před provedením odběru nebo zahájením poskytování jiné služby související s Objednanou službou budete Vy, požádán(a) o prokázání totožnosti. Berete na vědomí, že tento krok je podmínkou pro uzavření Smlouvy. Podrobný postup pro prokázání totožnosti je popsán v čl. 8 těchto VOP.

Bez zbytečného odkladu poté, kdy dojde ke zpracování výsledků Objednané služby, nejpozději do 24 hodin Vám budou předány nebo zaslány informace o výsledcích. Výsledky a případná konečná hodnotící zpráva Vám budou zaslány prostřednictvím e-mailové zprávy, případně jiným způsobem, na kterém se Smluvní strany ústně dohodnou, po provedení odběru.

Pokud se nedostavíte k provedení odběru nebo z jiného důvodu neodeberete služby, k jejichž čerpání jste oprávněn(a), právo na poskytnutí Objednané služby Vám zaniká.

Náklady spojené s objednávkou a související komunikací mezi Vámi a Poskytovatelem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku si nesete Vy i Poskytovatel každý sám.

6. OCHRANA SOUKROMÍ

Ochrany Vašeho soukromí při používání internetových, včetně způsobu získávání, rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních a citlivých údajů podléhá příslušný zákonům České republiky i EU.

7. UDĚLENÍ SOUHLASU, PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI

Pokud není v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak, můžete udělení souhlasu, o nějž Vás Poskytovatel požádá (např. Souhlasu se zpracováním osobních a citlivých údajů) vyjádřit přímo na internetových stránkách.

V případě, že je podle Smlouvy požadováno prokázání Vaší totožnosti, můžete tak učinit na základě předložení Vašeho občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti obsahujícího Vaše základní identifikační údaje a fotografii.

8. PRÁVA, POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE A POSKYTOVATELE

Objednané služby budou poskytovány v prostorách mimo zdravotnické zařízení. Poskytovatel je povinen poskytovat Objednané služby podle pravidel vědy a uznávaných laboratorních postupů.

Objednatel uzavřením Objednávky potvrzuje souhlas s provedením Objednaných služeb a poučení, kterého se mu od Poskytovatele dostalo.

Poskytovatel je oprávněn odmítnout, ukončit či přerušit poskytování Objednaných služeb na základě pokynů či opatření Ministerstva zdravotnictví ČR či jiných k tomu oprávněných orgánů veřejné moci. O odmítnutí, ukončení či přerušení poskytování Objednaných služeb bude Poskytovatel Objednatele neprodleně informovat.

Poskytovatel je dále oprávněn odmítnout, ukončit či přerušit poskytování Objednaných služeb v případě že Objednatel poruší povinnost potvrdit Poskytovateli v písemné formě souhlas s provedením Objednaných služeb. Jestliže poskytování Objednaných služeb bude odmítnuto, ukončeno či přerušeno z těchto důvodů nebo na základě rozhodnutí Objednatele není Poskytovatel povinen Objednateli vrátit Odměnu či její část ani poskytnout jakoukoliv jinou kompenzaci.

Objednatel prohlašuje, že mu byly před uzavřením Smlouvy Poskytovatelem jasně a srozumitelně sděleny údaje dle ustanovení § 1811 odst. 2 občanského zákoníku.

Poskytovatel odpovídá za to, že Objednané služby budou poskytovány řádně v souladu se Smlouvou, právními předpisy a postupy lege artis.

9. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST

Potvrzujete, že službu a příslušné Vyšetření podstupujete z vlastní dobré vůle, a ne pod nátlakem.

Tímto výslovně potvrzujete, že Objednanou službu nepřijímáte za účelem léčení chorob či nemocí.

Poskytovatel nenese odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku zásahů třetích osob do internetových stránek nebo v důsledku užití v rozporu s jejich určením.

10. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě stížností na nedostatečnou kvalitu Objednaných služeb se na nás prosím obraťte prostřednictvím emailu dispecink@davepo.cz

Tyto VOP a smluvní vztah mezi Vámi a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky. Poskytovatel a Objednatel sjednávají pravomoc soudů České republiky, které budou příslušné k řešení sporů vyplývajících ze Smlouvy nebo s ní souvisejících.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Právní vztahy smluvních stran výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Právní vztahy Poskytovatele se Spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel prohlašuje, že si VOP řádně přečetl, jejich obsahu porozuměl a význam veškerých ustanovení a doložek mu byl dostatečně vysvětlen, a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá. Objednatel dále prohlašuje, že VOP neobsahují žádnou doložku či ustanovení, které by byly pro Objednatele nesrozumitelné nebo zvlášť nevýhodné nebo které by nemohl rozumně očekávat ve smyslu ustanovení § 1753 a § 1800 občanského zákoníku.

Datum nabytí účinnosti 1.10.2020