Informační sdělení k podávání oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“)

Zákon o ochraně oznamovatelů řadí níže vypsané společnosti holdingu DavepoMedevac mezi povinné subjekty, které mají povinnost zavedení tzv. vnitřního oznamovacího systému. Zmíněný systém zahrnuje proces upozornění na protiprávní jednání, prošetření oznámení a případné přijetí nápravného opatření.

Oznámením se rozumí ústní, písemné nebo osobní oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Povinné subjekty:

 • Medevac, s.r.o.
 • Medical service Davepo s.r.o.
 • Medevac Trauma Clinic s.r.o.
 • Davepo Lab s.r.o.
 • DAVEPO MEDICAL s.r.o.
 • SANI TECH DAVEPO s.r.o.
 • Davepo Group s.r.o.

Jak by mělo oznámení vypadat?

Oznámení musí být dostatečně srozumitelné a musí obsahovat následující:

 • jméno, příjmení, datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné odvodit totožnost oznamovatele
 • podrobný popis oznamovaného protiprávního jednání, případně datum, místo a čas protiprávního jednání
 • pokud je to možné, jméno a pracovní pozice osob, případně další informace, které mohou sloužit k pozdější identifikaci osob zapojených do protiprávního jednání
 • jakékoliv další informace či podklady.

Jak oznámení podat?

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, a to:

 • elektronicky na emailovou schránku: whistleblowing@davepo.cz
 • poštou v zalepené obálce na adresu Masarykova 1363, 252 19 Rudná – korespondenci je vždy nutné označit: „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby“
 • prostřednictvím formuláře vnitřního systému společnosti, kliknutím na tento odkaz.
 • osobně či telefonicky s pověřenou osobou: Robert Löwy, tel.: +420 777 663 234
  • telefonicky v pracovní dny v časovém rozmezí vždy od 8.00 – 16.00, mimo časové rozmezí lze osobu kontaktovat textovou zprávou a domluvit se na telefonickém hovoru, přičemž je příslušná osoba oprávněna reagovat až následující pracovní den po obdržení SMS
  • osobní schůzku na centrále společnosti je nutné předem domluvit telefonicky v časovém rozmezí výše zmíněném.

Jaký je další postup?

Do 7 dnů od přijetí oznámení bude oznamovateli zasláno potvrzení o přijetí oznámení a zároveň bude poučen o lhůtě pro posouzení oznámení. V potvrzení o přijetí oznámení zároveň poučí oznamovatele o ochraně jeho totožnosti, ochraně důvěrnosti obsahu podání a následném způsobu posuzování jeho oznámení. Oznamovateli bude doručeno vyrozumění o provedených opatřeních do 30 dnů od potvrzení o přijetí oznámení. Lhůtu k prošetření lze prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení bude oznamovatel písemně vyrozuměn.

Ochrana oznamovatele

Oznamovatel je pod zákonnou ochranou před odvetnými opatřeními, kterými se rozumí jakékoli jednání v souvislosti s prací nebo jinou relevantní činností vyvolané oznámením, které je přímo či nepřímo učiněno proti oznamovateli a dalším chráněným osobám a které je způsobilé způsobit jim újmu, zejména:

 • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 • zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
 • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 • odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
 • uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 • snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 • přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
 • služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 • neumožnění odborného rozvoje,
 • změna pracovní doby,
 • vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 • výpověď nebo odstoupení od smlouvy,
 • zásah do práce na ochranu osobnosti.

Vnější oznamovací systém

Pokud se oznamovatel rozhodne ke svému oznámení nevyužít vnitřní oznamovací systém, může v souladu se Zákonem pro své oznámení prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR využít systém vnějšího oznámení. Veškeré informace o možnostech vnějšího oznámení a další informace v souvislosti s ochranou oznamovatelů naleznete na těchto stránkách.