Školící činnost

V případě zájmu o naše kurzy kontaktujte naše školící oddělení na telefonu 739 401 691,
nebo e-mailu vzdelavani
@davepo.cz

Každý z nás si někdy položil otázku, co by dělal, kdyby se dostal do situace, která by vyžadovala jeho okamžitou reakci. Co bych dělal? Jak bych se choval? Umím vůbec pomoci?

A právě proto jsme tu my s našimi kurzy první pomoci. S námi si vyzkoušíte Vaše reakce a postřehy přímo na reálných modelových situacích, jež jsou pro Vás v kurzech připraveny. Naučíme Vás jak zraněného ošetřit, jak s ním komunikovat, na co si dát pozor a všeobecně jak zachránit to nejcennější, lidský život.

Nebojte se a pojďte se naučit první pomoc, která jednou zachrání třeba i Vaše blízké. Všechny naše kurzy vedou profesionální záchranáři, kteří mají s urgentní medicínou bohaté zkušenosti z terénu a rádi Vás naučí, jak být dobrým zachráncem.

Ikona přeprava pacientů neodkladné péče

AKREDITOVANÝ KURZ

Řidič zdravotnické dopravní služby

Maximální počet účastníků v náplni jednoho kurzu je 10 frekventantů.

Uplatnění absolventů

Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování zdravotní péče bez odborného dohledu pracují ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních a dopravních zdravotnických službách v České republice.

Vstupní podmínky
 • Zdravotní způsobilost k výkonu práce, dobrý zdravotní stav
 • Trestní bezúhonnost doložená výpisem z Rejstříku trestů
 • Ukončené minimálně základní vzdělání
 • Praxe v řízení silničních motorových vozidel alespoň 1 rok
 • Uchazeče o přijetí do akreditovaného kvalifikačního kurzu je třeba posuzovat individuálně s přihlédnutím k jeho osobnostním vlastnostem a motivací k přípravě v oboru.

Účastník kurzu je připraven k výkonu povolání “Řidič zdravotnické dopravní služby” se znalostí rozsahu svých činností, své odpovědnosti i kompetence a své role v rámci týmu.

Cílové znalosti
 • zná základy veřejného zdravotnictví a organizace provozu zdravotnické dopravní služby
 • zná etické, právní a psychologické aspekty zdravotnické profese
 • zná základy podpory a ochrany zdraví, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví klientů, personálu a životního prostředí
 • zná základy medicíny katastrof a koncepci integrovaného záchranného systému
 • zná základy somatologie
 • má teoretické vědomosti o poskytování zdravotní péče v dopravní službě
 • má základní vědomosti o poskytování přednemocniční neodkladné péče, manipulace s biologickým materiálem, léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky
 • zná zásady práce s informačními a telekomunikačními technologiemi
Cílové dovednosti
 • v rozsahu optimálním pro roli řidiče zdravotnické dopravní služby / své činnosti vykonává pod odborným dohledem, nebo přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu
 • řídí, obsluhuje a udržuje vozidlo a jeho vybavení včetně hygienické péče
 • má schopnost navigace v terénu
 • umí zabezpečit transport nemocných, raněných a rodiček, transport tkání a biologického materiálu, poskytuje zdravotní péči během transportu
 • uplatňuje etické a psychologické přístupy ke klientům i v rámci pracovního týmu
 • zvládá krizové situace spojené s výkonem povolání řidiče zdravotnické dopravní služby
 • zvládá jednoduché výkony v rámci poskytování přednemocniční neodkladné péče
 • dovednosti vymezené svým postavením v týmu v rámci spolupráce v havarijních situacích v součinnosti s ostatními složkami integrovaného záchranného systému
Cíle akreditovaného kvalifikačního kurzu
 • aby účastník kurzu byl teoreticky i prakticky připraven zajistit zdravotní péči a přednemocniční neodkladnou péči v rámci dopravní služby v běžných situacích i při mimořádných událostech
 • pochopil základní funkce organismu a jejich souvislosti
 • osvojil si etické zásady, psychologický a empatický přístup k nemocným a raněným
Formulář přihlášky do kurzu řidiče zdravotnické dopravní služby

Přihlášku do kurzu vyplňte a zašlete na e-mailovou adresu vzdelavani@davepo.cz

Závazná přihláška ke kurzu řidič zdravotnické dopravní služby

Základy první pomoci

Kurz je vhodný především pro firmy, strojírenské podniky, ale i širokou veřejnost. V kurzu se věnujeme základním úkonům při život ohrožujících stavech, jako jsou krvácení, zlomeniny, bezvědomí, náhlá zástava oběhu, alergická reakce, epilepsie, diabetes, cévní mozková příhoda. Samozřejmostí kurzu je praktický nácvik teoreticky probíraných témat. Vše Vám vysvětlíme srozumitelně a jednoduše tak, abyste si byli jistí i při reálné situaci. Praxe se opírá o teoretické znalosti, které rovněž nabydete absolvováním kurzu. Dozvíte se základy fungování lidského těla, abyste lépe pochopili systém poskytování první pomoci. Naučíme Vás jak správně komunikovat s dispečerem zdravotnické záchranné služby a hlavně Vás naučíme se zbytečně nebát, protože život zraněného je ve Vašich rukou. Kurz je na 5 hodin, ale dobu můžeme po domluvě s Vámi upravit. Pokud se chcete o první pomoci dozvědět daleko více, můžeme kurz upravit a připravit pro Vás školení na míru

První pomoc pro jednotky SDH

Jedná se o kurz, který je zaměřen na akutní stavy urgentní medicíny pro dobrovolné jednotky hasičů, zvláště pak pro ty, kteří jsou zahrnuti do systému výjezdů. Kurz je metodicky koncipován tak, aby byla jednotka řádně připravena zasáhnout u dopravních nehod, hromadných neštěstích nebo jiných mimořádných událostí. Důraz je kladen jak na teorii, tak na praktický nácvik. Do kurzu jsme pro Vás zařadili technickou první pomoc, zdravotnickou první pomoc, transportní techniku, nasazování krčního límce, sundávání přilby, obsluhu kyslíkové lahve a jejich součástí, triage většího počtu zraněných osob metodou START, který běžně IZS využívá. V kurzu je možné zařadit i obsluhu a práci s AED v případě, že ji jednotka vlastní nebo ji hodlá pořizovat. Jste výborní hasiči? Buďte s námi i výbornými zdravotníky! Nic nepotěší člověka víc, než dobře zvládnutý zásah a zachráněné životy. Celková doba kurzu je 8 hodin. Dobu však lze prodloužit i na více hodin, či dokonce dní. Je jen na Vás jak dobří a připraveni chcete v terénu být.

Obsluha a práce s automatickým externím defibrilátorem

Kurz práce s AED je zaměřen na zástavu krevního oběhu z jakýchkoli příčin na místech, kde je dostupný a rychle použitelný automatický externí defibrilátor. Jedná se o místa jako vlaková a autobusová nádraží, letiště, náměstí, služebny policie, divadla, úřady apod. Tento unikátní a snadno ovladatelný přístroj může rozhodnout o životě postiženého. Předmětem kurzu je naučit se pracovat s AED při neodkladné resuscitaci a správně komunikovat s operátorem zdravotnického operačního střediska.

DavepoMedevac je akreditované zařízení, kterému byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví k uskutečňování tohoto vzdělávacího programu (dle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 96/2004 Sb.).

Bezpečně

Klient je vždy pod odborným dohledem zdravotnického záchranáře či lékaře.

Rychle

6 výjezdových stanovišť – zajistíme tak posádku, která je k vám nejblíže.

Pro každého 24/7

Nonstop dispečink i pro klienty s poruchou řeči nebo sluchu pomocí SMS.